مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

اندر احوالات گرفتن گواهینامه ی رانندگی

به روزگار گذشته اندر گرفتن تصدیق رانندگی سستی به خرج دادمی تا به امروز که بر خود واجب دانستمی و برای دریافت تصدیق به اموزشگاه اتول رانی روان شدمی و دانستم که امروز روز دریافت تصدیق را از گذر از هفت خوان رستم سخت تر کرده اند.

کلاسهای ایین نامه را اندر سه جلسه ی دو ساعته ی  اساسی بگذرانی و دو جلسه ی دو ساعته هم بر کلاس مکانیک اتومبیل جلوس و کنی و تصاویری به اکتوری پیکان جوانان ببینی و دم بر نیاوری و که مارا با پیکان و درونیات پیکان چه کار؟ و زان پس گذران کلاس های عملی اتول رانی با مربیان از دماغ فیل افتاده که همه چیز را در اندیشه اندالا انکه کاراموز را بیاموزند که اگر این موبایل در دستشان نبودی شاید نتیجه ای به بودی!

ودر انتها گذر از سد امتحان عملی با افسران جورا جور که هریک را حالی است و احوالی. یکی را دنده 3 خوش می اید و گوید همی که گاز بده و بران گویی بر پیست فرمول یک می تازیم و ما نیز تاختیم.یکی را که امر به زدن پارک دوبل در جلوی پل دادی و چون یاد اور شدی که اینجا پل است با غیظ بگفتی که ما را چکار! مگر تهران را جای پارک یافت همی شدی! دیگری را فقط حرکت چونان مورچه مقبول بودی و اندکی سرعت بیشتر را رد بکردی.و ان دگری که که ایین نامه در ازمون عملی میجستی .چه که ممنوع بودن پارک روبه روی پل را متذکر شدمی و بلافاصله امر به دور زدن داد و من  شادان دور زدمی و غافل اندر خطهای کمرنگ ممتد و وافسر مشعوف در گرفتن مچ ما ....

  


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :