شهریور

ماه شهریور را دوست دارم. شاید یکی از دلایلش این باشد که در یکی از روزهای اوایلش به دنیا امده ام.تقریبا از ان وقت که یادم میاید،تولدهایم سوت و کور نبوده است.البوم کودکی هایم پر  است از عکسهای جشن تولد. امسال اما بفهمی نفهمی، ته دلم میگفتم که باید کمی کوتاه بیایم .نه خیلی ،فقط کمی! اما امسال هم عزیزانم جشن تولد شاد و پر هیجانی را رقم زدند و باید اعتراف کنم که اتفاقا امسال از هر سال برایم شیرین تر بود.

این که میگویندحکایت زن با سن و سالش، حکایت جن است با بسم ا.. ، ساخته و پرداخته همانهایی است که خودشان خوب میدانند که چه کرده اند که چنین شده است! بقیه اش هم بماند... وگرنه که من رسیدم به ان عدد دو رقمی کذاییِ رُند و تابو. که اگر بخواهم خیلی خیلی خوشبین باشم و ارث و ژنتیک را در نظر بگیرم، دقیقا در نیمه راهم و به نظرم که عالیست...

/ 0 نظر / 27 بازدید