و به تحقیق نیکان در نعمتند

مشغول کار در اشپزخانه بودم که این جمله را از تلویزیون شنیدم" وبه تحقیق نیکان در نعمتند".به فکر فرو رفتم و البته کمی احساس سبکی کردم! همیشه  بیش از هر چیز از خدا خواسته ام که مرا از امتحان و ازمون الهی معاف کند. از ضعف و ناتوانی خودم میترسم.میدانم نیک بودن کار سختی است. خیلی قبل تر از مرگ میترسیدم.از مرگ که نه که مرگ را تولدی دوباره میدانم.از قبر میترسیدم.تاریکی اش سردی اش تنگی اش و مار و مورش.سوره تبارک را خواندم. خواندم . ارام شدم و این روایت که قران خواندن و صدقه دادن و نیکی به والدین را نور قبر و فرش قبر و امان از مار و مور قبر میخواند.این روز ها بیش از هر چیز از دنیاست که میترسم.

از شیخ رجبعلی خیاط پرسیدند که چه کنیم که خیر دنیا و اخرت را با هم داشته باشیم؟ایشان گفتند که بسیار بگویید ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و همچنین مناجات حضرت امیر را بسیار بخوانید مولی یا مولی انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی...

    

   

/ 1 نظر / 5 بازدید
زردالو

منم همیشه از خدا خواستم منو امتحان نکنه. بماند که امتحان کرده و من همیشه گند زده ام و خودش ستار العیوب بوده... شاید واسه همین انقدر سهل انگار شده ام. اعتماد همیشگی به خدا برای پوشاندن. از تاریکی قبر میترسم ولی از مرگ نه. چون مطمئنم زندگی پس از مرگ با معنا تر از زندگی این دنیاست.