فورفوریوس و کلیات خمسش

به گمانم هرچه ارسطو، خدابیامرز گفته یک طرف، این کلیات خمس که نام دیگرش "ایساغوجی" است هم، یک طرف.کم مانده برسم به انجا که بگویم(( چهل مرتبه خواندم و درنیافتم!)) این جمله که معرف حضور هست؟ جمله معروفی که اگر اشتباه نکنم بوعلی سینا در باره کتاب اغراض مابعدالطبیعه ارسطو به کار برده بود.

این ها همه محض مزاح بود.نه هنوز به چهل بار خواندن رسیده و نه البته چیزی ست که به درنیافتن برسد.و البته  که خوراک من است.سرم درد میکند برای این چیزها. هندسه دیفرانسیل موضعی دربرابرش اب خوردنی بیش نیست.

 فکر کردم که این فورفوریوس چه کسی بوده؟! که چند قرن پس از ارسطو با ان جلال جبروتش مبحثی تحت عنوان" کلیات خمس" را بر مولفات ارسطو اضافه کرده.کلیات خمسی که دارد جان مرا به لب میرساند!

/ 0 نظر / 23 بازدید